Skip to content

1 maj 2012

Polskie badania nad przyczyną endometriozy

Myślisz, że w temacie endometriozy nic się nie dzieje i nie doczekamy dnia, kiedy poznamy patogenezę tej podstępnej choroby? Mamy niespodziankę! Z wielką radością pragniemy zaprosić Was do udziału w polskim badaniu nad etiopatogenezą endometriozy, prowadzonym przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. med. Jacka Malejczyka, kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W skład Zespołu wchodzą również lekarze z Zakładu Genetyki Medycznej Centrum Biostruktury WUM (prof. Rafał Płoski), I i II Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM (prof. Ewa Barcz, prof. Paweł Kamiński i prof. Piotr Roszkowski) oraz Kliniki Ginekologii WIM w Warszawie (prof. Włodzimierz Baranowski).

Chcesz, by polska ekipa naukowców znalazła przyczyny endometriozy?

Chcesz wziąć udział w tym odkryciu?

Zgłoś się do nas wysyłając maila na info@pse.aid.pl

 

Spotkanie informacyjne:

12 maja o godzinie 12.30 przy ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki)

Program badania:

Rola czynników pro- i antyangiogennych oraz enzymów szlaków oksydoredukcyjnych w etiopatogenezie endometriozy


Kierownik -prof. zw. dr hab. Jacek Malejczyk

Zespół - Kamila Opuszko, Radosław Maksym, Łukasz Milewski

Zakres geograficzny – województwo Mazowieckie

Okres prowadzenia badań – 12.2008 – 12.2012

1. Wprowadzenie

Etiopatogeneza endometriozy nie została do tej pory jednoznacznie wyjaśniona. Jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii wiąże endometriozę z występowaniem wstecznych krwawień miesiączkowych. Niemniej jednak czynniki, które są odpowiedzialne za przetrwanie oraz implantację komórek endometrium w miejscach ektopowych nie zostały ostatecznie scharakteryzowane. Istnieją dowody, że endometrioza jest chorobą przynajmniej częściowo uwarunkowaną genetycznie.

Do rozwoju endometriozy może przyczyniać się zwiększona żywotność złuszczonych komórek endometrium i/lub zaburzenia ich apoptozy oraz ograniczona eliminacja tych komórek przez układ odpornościowy. Ponadto uważa się, że w procesie implantacji komórek endometrium w ogniskach ektopowych istotną rolę odgrywa zmieniona ekspresja i aktywność zarówno cząsteczek adhezyjnych, jak i czynników związanych z regulacją inwazyjności komórek endometrium i lokalną indukcją angiogenezy.

Istnieją przesłanki, że podwyższona żywotność i przeżywalność komórek endometrium w otrzewnej może być związana z ekspresją enzymów związanych z reakcjami utleniania i redukcji oraz metabolizmem hemu. Z kolei inwazyjność komórek endometrium oraz lokalna indukcja i przebieg procesu angiogenezy mogą być związane z nieprawidłową ekspresją enzymów degradujących składniki macierzy pozakomórkowej, ich inhibitorów oraz różnych czynników związanych z regulacją angiogenezy.

Zbadanie i określenie potencjalnego związku pomiędzy aktywnością wyżej wymienionych czynników, a predyspozycją do wystąpienia i progresji endometriozy może mieć istotne znaczenie zarówno dla lepszego poznania etiopatogenezy tej choroby, jak również znalezienia nowych celów terapii, które mogłyby się okazać przydatne w leczeniu tej choroby.

W naszych badaniach chcemy określić poziom ekspresji genów oksygenazy hemowej, metaloproteinaz, tkankowych inhibitorów metaloproteinaz, czynników pro- i antyangiogennych oraz, być może, innych jeszcze nie zdefiniowanych czynników. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy badane czynniki odgrywają rolę w etiopatogenezie endometriozy należy zbadać ich ekspresję w obrębie zmian ektopowych, jak i w obrębie endometrium eutopowego. Ponadto celem projektu jest również zbadanie potencjalnych czynników genetycznych odpowiedzialnych za poziom ekspresji i aktywność badanych czynników, przede wszystkim polimorfizmów genów kodujących te czynniki.

Uzyskane wyniki będą korelowane z wystąpieniem endometriozy, rodzajem zmian i stopniem zaawansowania choroby.

2. Opis grupy badanej

Badanie ekspresji i biologicznej aktywności badanych czynników będzie przeprowadzone na grupie około 50 pacjentek z endometriozą oraz porównywalnej liczbie zdrowych kobiet bez patologii w obrębie miednicy mniejszej, zgłaszających się na rutynowe kontrolne badania ginekologiczne.

Badania genetyczne zostaną przeprowadzone na grupie 200 – 300 pacjentek z endometriozą. Kontrolę będzie stanowiła równoliczna grupa zdrowych, płodnych kobiet. Pacjentki z i bez endometriozy będą rekrutowane do badań w I i II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM. Materiał kontrolny do badań genetycznych pochodzący od zdrowych płodnych kobiet zostanie w większej części pozyskany z zasobów archiwalnych Zakładu Genetyki Medycznej i Katedry Medycyny Sądowej WUM. Do badania będą zakwalifikowane pacjentki w wieku rozrodczym. Endometrioza będzie potwierdzana na podstawie obrazu laparoskopowego i badania histopatologicznego.

3. Metoda - Pobieranie próbek krwi menstruacyjnej

Od pacjentek z endometriozą i od kobiet z grupy kontrolnej zostaną pobrane próbki krwi, które zostaną pozyskane dzięki użyciu przez pacjentki Mooncup – kubeczków menstruacyjnych, do których będzie zbierana krew.

 Kryteria wykluczające z badania

- przyjmowanie leków hormonalnych,

- występowanie chorób przewlekłych

Kryteria włączające do badania

- kobiety w wieku 20 – 43 lat z endometriozą potwierdzoną laparoskopowo, dobrze gdyby był wgląd w wypis ze szpitala

- również kobiety po porodach

Instrukcja pobierania krwi menstruacyjnej:

Każda pacjentka zostanie zaopatrzona w:

- mooncup

- instrukcję obsługi

- 50 ml sterylną probówkę, w której będzie się znajdowało 10ml pożywki czerwonego koloru z antybiotykiem (należy przechowywać w lodówce)

- kilka wskazówek jak przelewać krew do probówki

Krew powinna być oddawana drugiego dnia miesiączki. Kubeczek należy trzymać w pochwie 4-8h, w zależności od intensywności krwawienia. Po tym czasie należy opróżnić cała zawartość do przygotowanej probówki.

Jeśli pacjentka będzie przyjeżdżała do Zakładu może opróżnić kubeczek na miejscu w prywatnej, przydzielonej do tego przedsięwzięcia łazience. Krew po odebraniu mogłaby być od razu przetworzona .

Jeśli będzie robiła to w domu – próbówkę należy dostarczyć możliwie jak najszybciej, najlepiej podczas podróży włożyć ją do plastikowego pojemnika z lodem. W przypadku gdy nie jest to możliwe i droga do naszego Zakładu nie zajmuje dużo czasu, można krew przechowywać w temp. pokojowej, jedynie zabezpieczyć przed wylaniem się.

Gdyby przyjazd był niemożliwy, osoba z Zakładu może przyjechać w wyznaczone miejsce, aby odebrać kubeczek.

W obu przypadkach konieczna jest informacja dzień wcześniej, aby pracownicy mogli się przygotować i umówić na konkretną godzinę.

Zarówno probówki, jak i znajdująca się w niej pożywka są sterylne. Bezwzględnym wymogiem jest, aby krew była przelewana do probówki w ostrożny, higieniczny np. probówka powinna być otwierana tylko na czas przelewania krwi. Probówka i zakrętka nie powinny być dotykane od wewnątrz palcami. Nakrętka po odkręceniu powinna być odłożona na czystą, suchą powierzchnię. W razie zaistnienia takiej konieczności probówkę wraz z krwią należy przechowywać w lodówce.

Attachments

  1. Zgoda na udział w badaniu (71.9 KiB)

Read more from Wszyscy

Comments are closed.

  • Facebook
  • Google+
  • Nasza Klasa
  • YouTube
  • Pinterest