Skip to content

REGULAMIN

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Endometrioza,  a w dalszej części Regulaminu jest nazywane Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie, przy ul. Wasilkowskiego 14 m 55. Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Katarzyna Zielińska. Przewodnicząca Stowarzyszenia jest jednocześnie przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu i przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r. poz. 104 z późniejszymi zmianami. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§4

1. Godłem Stowarzyszenia jest zarys sylwetki kobiety.

2. Logo Stowarzyszenia stanowi godło wraz z nazwą Polskie Stowarzyszenie Endometrioza.

3. Nazwa, godło i logo Stowarzyszenia są zastrzeżone.

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób borykających się z problemem endometriozy, członków ich rodzin, bliskich i innych osób, które chcą pomóc chorym na endometriozę.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest pogłębienie społecznego zainteresowania problemem endometriozy, niesienie wszechstronnej pomocy i wsparcia kobietom chorym na endometriozę, ich rodzinom i bliskim będącym członkami Stowarzyszenia, a także likwidacja barier psychologiczno – społecznych i dbanie o jakość leczenia.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- współpracę informacyjną z pokrewnymi organizacjami na świecie

- nieodpłatne opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych o istocie choroby i jej możliwych konsekwencjach

- organizowanie nieodpłatnego poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii i edukacji zdrowotnej

- współpracę z organami administracji państwowej w zakresie poprawy lecznictwa, refundacji leków oraz promowania szerokiej wiedzy o endometriozie

- upowszechnianie informacji o ośrodkach i specjalistami zajmującymi się problematyką endometriozy

- organizowanie nieodpłatnych zjazdów naukowych, sympozjów, kursów, wykładów, zebrań i odczytów naukowych

- organizowanie corocznych obchodów Tygodnia Świadomości Endometriozy oraz jubileuszów Stowarzyszenia

- wykorzystywanie własnych wydawnictw oraz innych dostępnych środków masowego przekazu do działalności edukacyjnej, oraz informowania społeczeństwa o problemie endometriozy i działalności Stowarzyszenia.

- organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu bezradności, rezygnacji, osamotnienia

- organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia, w celu umożliwienia wymiany informacji i doświadczeń

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który identyfikuje się z celami Stowarzyszenia.

§10

1. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej Deklaracji o Wstąpieniu, wykazaniu się aktywnością na rzecz celu działania Stowarzyszenia oraz po zarekomendowaniu przez dwóch członków Stowarzyszenia.

2.  Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.

3.  Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
3.  Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania regulaminu  Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) wykluczenia przez zebranie członków:

- z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,

- z powodu niepłacenia składek,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§11

1. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela.
2. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

Rozdział V

Finanse Stowarzyszenia

§12

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§13

1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

  • Facebook
  • Google+
  • Nasza Klasa
  • YouTube
  • Pinterest