Skip to content

STANDARDY DZIAŁANIA

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza działa w oparciu o kodeks etyczny, który jest podstawą Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza, w swoich działaniach kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadą pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego. Misja jest podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez PSE działań.

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza działa w ramach obowiązującego prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Stowarzyszenie, biorąc udział w procesie stanowienia prawa, jasno określa że występuje w imieniu grupy kobiet chorych na endometriozę.

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza jest organizacją samorządną i niezależną, a zasady jego działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji. Podstawowym wyznacznikiem organizacji jest niezależność od źródeł finansowania jak i politycznych ośrodków władzy.

Działalność finansowa, jak i merytoryczna, Polskiego Stowarzyszenia Endometrioza jest jawna.

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza w każdym aspekcie swojego działania, bierze pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność.

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza planuje swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluuje swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. PSE nie podejmuje się zadań, których nie jest w stanie rzetelnie wykonać.

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza współdziała z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa, stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, stowarzyszenie podejmuje działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza szczególną wagę przywiązuje do przejrzystości relacji oraz czystych intencji w działaniach osób zaanagażowanych w pracę organizacji.

  • Facebook
  • Google+
  • Nasza Klasa
  • YouTube
  • Pinterest