Skip to content

O NAS

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza jest stowarzyszeniem zwykłym, co oznacza że nie jest podmiotem praw i obowiązków wg prawa cywilnego oraz nie ma zdolności do czynności prawnych. Jest jednak organizacją społeczną, a więc ma zdolność sądową, czyli może występować przed sądem w sprawach związanych z celami zapisanymi w regulaminie.

Zgodnie z art. 42 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe nie może łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej. Jedynymi dozwolonymi przychodami stowarzyszenia są składki członkowskie.

Organem nadzoru dla Polskiego Stowarzyszenia Endometrioza jest Prezydent m.st. Warszawy.

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza podlega obowiązkom Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 roku. Zgodnie z art. 2 tej Ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

W związku z tym, że ustawa o rachunkowości, jak też ustawa podatkowa, nie wyłącza z obowiązków księgowych stowarzyszeń zwykłych, Polskie Stowarzyszenie Endometrioza prowadzi taką samą księgowość jak stowarzyszenia zarejestrowane w KRS nieprowadzące działalności gospodarczej. Obowiązują nas również te same wymogi w zakresie sprawozdawczości. Oznacza to między innymi, że Polskie Stowarzyszenie Endometrioza sporządza roczne sprawozdanie finansowe, zgodne z rozporządzeniem ministra finansów o szczególnych zasadach rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej i składa je do właściwego urzędu skarbowego, wraz z roczną deklaracją CIT-8.

 

  • Facebook
  • Google+
  • Nasza Klasa
  • YouTube
  • Pinterest