Skip to content

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

O najnowszej rekomendacji PTG dotyczącej diagnostyki i metod leczenia endometriozy przeczytasz  tutaj – http://pse.aid.pl/o-chorobie/rekomendacja-ptg/

Celem farmakoterapii jest zahamowanie rozwoju choroby, oraz eliminacja lub przynajmniej złagodzenie bólu. Stosuje się  leczenie hormonalne i terapię z zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Rodzaj leczenia powinien być dobierany indywidualnie przy uwzględnieniu nasilenia dolegliwości pacjentki, jej planów rozrodczych czy ewentualnych chorób współistniejących.

Terapia hormonalna – polega na zniesieniu jajeczkowania i doprowadzeniu do wtórnego braku miesiączki.

 Progestageny – pochodne progesteronu, powodują brak jajeczkowania i zanik błony śluzowej macicy. Podawane w formie zastrzyku (np. Depo Provera), doustnie (np. Visanne – obecnie refundowane ), czy w postaci wkładki wewnątrzmacicznej (Mirena). Za najuciążliwsze działanie niepożądane pacjentki uznają acykliczne plamienia z dróg rodnych.

Analogi gonadoliberyny (Agoniści GnRH) – tzw. sztuczna menopauza,ze względu na działania niepożądane i niekorzystne działanie na masę kostną, czas leczenia to zawzwyczaj 3-6 miesięcy.

Stosowane drogą iniekcji podskórnych( np. Diphereline), w postaci aerozolu donosowego (np.Synarel), czy iniekcji o o przedłużonym działaniu (np. Zoladex). Podawanie analogów GnRH wywołuje hipoestrogenizm, co z kolei powoduje objawy menopauzalne. Przy dłuższym stosowaniu leków może pojawić się osteoporoza. Aby jej zapobiec, zaleca się równoczesną terapię HTZ (estrogenowo – progesteronowa hormonalna terapia zastępcza) lub chociaż suplementację diety wapniem

Danazol – lek najstarszej generacji, pochodna testosteronu. Przyjmowany doustnie, dawkę terapeutyczną ustala się indywidualnie. Danazol powoduje liczne działania niepożądane (silne działanie androgenne i hipoestrogenowe) u niemal 80% pacjentek. Niektóre jak np. Obniżeniu głosu – są niedwracalne. To powoduje, że jest coraz rzadziej stosowany.

W przyszłości:

 • Inhibitory aromatazy – w nielicznych badania potwierdzono ich  przydatność w leczeniu endometriozy, jednak leczenie nimi obarczone jest dużym ryzykiem utraty masy kostnej. Nie ma podstaw do wprowadzenia ich do powszechnego stosowania, jednak po przeprowadzeniu dokładnych badań, stanowią obiecującą opcję leczenia gruczolistości macicy.
 • Statyny – Dotychczasowe przesłanki dają nadzieję na zastosowanie statyn w leczeniu endometriozy. W trakcie badań.

W celu wyregulowania lub redukcji miesiączek stosuje się równiez pigułki antykoncepcyjne, choć jest to tzw. leczenie poza wskazaniami. ( Pigułki antykoncepcyjne nie są zarejestrowane jako preparat do leczenia endometriozy)

 

Doustne tabletki antykoncepcyjne:

 

 • dwuskładnikowe – zawierające progestagen i estrogen

 

 • jednoskładnikowe – zawierające progestagen

 

W przypadku gruczolistości macicy najczęściej stosuje się je w sposób ciągły ( bez przerw na krawawienie) lub cykliczny. ( z przerwą na krwawienie np. po 3 cyklach)

 

Redukcja lub zatrzymanie miesiączki mogą być bardzo korzystne, zwłaszcza w odniesieniu do teorii wstecznego krwawienia i jego roli w powstawaniu endometriozy. Także brak ograniczeń czasowych w stosowaniu, sprawia że metoda ta jest często stosowana. Zaletą jest również względnie niski koszt takiej kuracji, przystępny dla większości pacjentek.

 

Najczęściej wymieniane działania niepożądane to spadek libido, migreny, wahania nastroju.

 

NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE

NLPZ to szeroka, niejednorodna grupa leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, najczęściej stosowanych w łagodzeniu bólu wywoływanego przez endometriozę (choć brak dowodów na ich faktyczną efektywność w tej materii). Poszczególne leki różnią się od siebie siłą działania i toksycznością. Bywają łączone z innymi środkami farmaceutycznymi (np. Kodeiną)

W przypadku endometriozy zaleca się przyjmowanie NLPZ jeszcze przed pojawianiem się miesiączki.

Przy długotrwałym stosowaniu konieczne jest przyjmowanie preparatów osłonowych, by nie dopuścić do owrzodzenia żołądka

Niestety żaden z leków stosowanych w przypadku endometriozy nie daje szansy na całkowite wyleczenie choroby. Zdarza się też, że organizm pacjentki nie reaguje na żadną z dostępnych metod farmakoterapii.

PHARMACOTHERAPY

The aim of pharmacotherapy is to eliminate the pain or at least to ease it. We can apply hormonal treatment or therapy with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Selection of a particular drug is an individual matter.

Hormonal treatment – involves the abolition of ovulation and inducting to secondary amenorrhea.

The oral contraceptive pills:

 • combined – containing a progestin and estrogen
 • progestin only pill

In the case of  endometriosis of the uterus, the pills are used in continuous or cyclical way most often. Taking the retrograde flow theory in endometriosis development into account, reduction or cessation of menstruation is a big advantage.  The method is used often also due to its lack of time limitation. Such therapy is available for most patients, cause of its cost.

Progestin - derivates of progesterone, causing lack of  ovulation with a moderate hypoestrogenism. They are applied by injection (for example Depo Rovera), oral (for example Visanne) or in the form of  intrauterine device (Mirena)

GnRH agonists applied by subcutaneous  injection (for example Diphereline), nasal spray (for example Synarel), or long-acting injection (for example Zoladex). Applying of GnRH agonists is connected with causing of hypoestrogenism, which result in menopausal-type symptoms. The most worrying seems to be osteoporosis, revealed with long-term usage of drugs. To prevent it, simultaneous treatment with HRT (estrogen – progestin hormone replacement therapy) or calcium supplementation is although indicated.

Danazola derivate of testosterone . It is oral applied, dose is set  individually. Danazol has many side-effects (strong androgenic effect), which affect about 80% of patients. They limit its widespread usage.

In the future:

 • Aromatase inhibitorsit is confirmed by a few tests, that they are useful in the treatment of endometriosis, but such treatment is burdened with a high risk of bone loss. There is no reason to put them into a widespread usage, but after thorough research, they may be a promising option for treatment of endometriosis of the uterus.
 • Statins the existing conditions provide hope for using of statins in the treatment of endometriosis. In the phase of research.

NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS (NSAIDs)

NSAIDs are wide, heterogenic group of anti-inflammatory, analgesic and antipyretics drugs, they are most common used in easing a pain caused by endometriosis (although there aren’t any proofs for their effectiveness in his master). Different drugs have different potency and toxicity. They can be combined with other pharmaceutical aids (for example Codeine).

Unfortunately, none of this drugs give a chance to cure endometriosis, it also happens that patient’s body does not respond to any of available drug therapy methods.

 

 • Facebook
 • Google+
 • Nasza Klasa
 • YouTube
 • Pinterest